HR | EN

Cijena uključuje:

Prijevoz,

1 noćenje na obiteljskom gospodarstvu,

ulaznica u Budinjaku uz stručno vodstvo,

licenciranog vodiča i organizaciju putovanja,

jamčevinu putovanja

Cijena ne uključuje:

fakultativni ručak u Jastrebarskom,

nadoplata za jednokrevetnu sobu, troškove osobnih potreba

Cijena aranžmana: Na upit

Vikend u Jastrebarskom

Dvodnevni izlet

Jastrebarsko je gradić udaljen 30-ak km od metropole. Povijesna jezgra je nezaobilazni dio s gradskim muzejom, perivojem oko dvorca Erdody koji pričaju priču o bogatoj povijesti grada započetoj i prije 13. stoljeća. Etno zbirke, mlinovi, Dolina kardinala u Krašiću, PP Žumberak vode vas svojim bogatstvom da još više istražujete i svakim slijedećim dolaskom otkrivate nove kutke. Svakako razmazite svoje nepce gastro i eno ponudom na Vinskoj cesti, upoznajte običaje i način života gostoljubivih domaćina.

1. dan: Dolazak u Jastrebarsko u jutarnjim satima. Obilazak franjevačkog samostana i crkve B.Djevice Marije. Razgled užeg središta grada, posjet Gradskom muzeju. Šetnja završava u Perivoju Erdody kraj dvorca i obnovljene žitnice. Slobodno vrijeme, te odlazak prema Sv. Jani. Obilazak etno kutka Mlinarova iža ostataka stare utvrde Turanj. Slobodno vrijeme. Večera i noćenje na obiteljskom gospodarstvu, na Vinskoj cesti.

 

2. dan: Doručak i odlazak prema Krašiću, Dolini kardinala. Posjet znamenitostima krašićkog kraja, te odlazak prema PP Žumberak. Obilazak Staze kneževa u Budinjaku uz stručno vodstvo. Ručak u Žamariji, slobodno vrijeme, povratak kućama u kasnim poslijepodnevnim satima.

AGRITOUR - TURISTIČKA AGENCIJA

UVJETI POSLOVANJA
POLITIKA PRIVATNOSTI
x
UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI PUTOVANJA - AGRITOUR

Opće odredbe

AGRITOUR kao organizator Vašeg putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili. Sadržaj aranžmana će se ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti isl.)

Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira AGRITOUR može prijaviti putem email-a ili telefona. Potpisivanjem ugovora odnosno uplatom po ponudi  , putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 10% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno.

Za "rezervaciju na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku. AGRITOUR neće prihvatiti rezervaciju na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovu zahtjevu, AGRITOUR će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Potpisom ugovora i uplatom akontacije putnik potvrđuje da je upoznat s programom i uvjetima putovanja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za AGRITOUR. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije AGRITOUR i putnik te nakon što putnik uplati cijenu aranžmana ili dio cijene te neosporno osiguran plaćanjem preostalog iznosa do ugovorenog datuma.

Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je AGRITOUR naveo u programu u dijelu „cijena aranžmana uključuje“. Posebne usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana, putnik posebno plaća. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, a moguće ih je realizirati, plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku AGRITOUR-a  u valuti zemlje u kojoj se pružaju.

Cijene aranžmana koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju u kunama po prodajnom tečaju Zagrebačke banke na dan plaćanja.

AGRITOUR zadržava pravo povećanja objavljenih cijena u slučaju povećanja cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, te u slučaju manjeg broja putnika u odnosu na minimalan broj putnika naveden na programu, odnosno u slučaju povećanja tečaja valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Ukoliko dođe do povećanja cijene, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti AGRITOUR-u u roku od 5 radnih dana od primljene obavijesti.  U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi AGRITOUR-u u pismenom obliku i navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smješajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. Opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego informacije navedene u programu putovanja. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u ponudi i cjeniku. Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga AGRITOR-u uplatiti gotovinski polog u visini od 10% ukupne cijene dodatne usluge. AGRITOUR se obvezuje izvjestiti putnika o raspoloživosti dodatnih usluga najkasnije u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva. 

Promjena programa

AGRITOUR može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije i za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. AGRITOUR može izvršiti promjenu programa ukoliko dođe do promjena u redu letenja zračnog prijevoznika, u redu plovidbe brodara. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

Pravo AGRITOUR-a na otkaz

AGRITOUR može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje minimalan broj putnika. AGRITOUR može otkazati aranžman ukoliko dođe do većih promjena u rasporedu prijevoznika (avio kompanije, red plovidbe), ili ukoliko dođe do stečaja prijevoznika. AGRITOUR je dužan sve kupce izvjestiti o otkazu najkasnije 5 dana prije početka putovanja, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum prijema pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

za otkaz do 30 dana prije puta AGRITOUR naplaćuje 10% cijene aranžmana

za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% cijene aranžmana

za otkaz 21 do 15 dana prije puta 40% cijene aranžmana

za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80% cijene aranžmana

za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi otkaza prmjenju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenih u ljestvici, AGRITOUR zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete AGRITOUR zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana, ne isplaćuje se trošak nabave vize niti putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, AGRITOUR će primjeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Prekid ili promjena putovanja od strane putnika

Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje rizika od otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program, odnosno ugovorene usluge jedino uz prethodnu suglasnost mjesnog agenta organizatora putovanja uz obvezu putnika da najkasnije u roku od osam dana po povratku sa putovanja o promjeni obavijesti organizatora putovanja. U slučaju da organizator putovanja nakon započetog aranžmana nije pružio pojedinu uslugu iz programa može uz suglasnost putnika istome pružiti neku drugu uslugu te obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorene i stvarno izvršene usluge. Ako su usluge iz ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno ili neuredno izvršene, putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor organizatoru putovanja u roku od osam dana od dana završetka putovanja.

Obveze putnika i odgovornost za štetu

Putnik je dužan na zahtjev organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice. Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH i zemlje kroz koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju  prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od rizika putovanja

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje ili osiguranje osoba od rizika putovanja. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da je putnicima ponuđen preporučen paket putnog osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti kod osiguravatelja. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje. Za ski-aranžmane i učeničke ekskurzije s organiziranim prijevozom u inozemstvo, obvezna je polica zdravstvenog osiguranja ili posjedovanje Europske zdravstvene iskaznice.  Polica osiguranja od otkaza putovanja se može uplatiti sklapa se u vremenskom roku od  72 sata od sklapanja Ugovora o putovanju.

 Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za AGRITOUR, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika AGRITOUR preptrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Pratitelj AGRITOUR-a će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, AGRITOUR može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. AGRITOUR nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik AGRITOUR-a će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući ii mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH.  AGRITOUR preporuča svakom putniku da se i osobno informira na web stranici Ministarstva vanjskih poslova i provjeri popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH.      

Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju. Putnik je dužan obavijestiti AGRITOUR o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.).

Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz  prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom, putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

Reklamacije i prigovori

Ako su usluge iz programa nepotpuno i nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik-nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. AGRITOUR neće primiti u postupak grupne primjedbe.

Postupak u svezi s prigovorom:

-odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika AGRITOUR.a, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom AGRITOUR-a ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava primjerak ove potvrde.

- najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. 

-AGRITOUR je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. AGRITOUR može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluga najviše za još 14 dana. AGRITOUR će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu putovanja.

- dok AGRITOUR ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu štete. 

Ako putnik nije zadovoljan AGRITOUR-ovim rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja -  jamčevina za paket aranžman

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja AGRITOUR-a, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu. AGRITOUR je zaključio s osiguravajućim društvom JADRANSKO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Listopadska 2, 10000 Zagreb, jamčevnu policu broj OV 0682044053.

Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, AGRITOUR ima s osgiruavateljem JADRANSKO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Listopadska 2, 10000 Zagreb sklopljenu policu o osiguranja od odgovornosti broj OV 0682044054, za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. AGRITOUR se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njeni osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija AGRITOUR-a.

Završne odredbe

Opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s AGRITOUR-om. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja.

Načini plaćanja:

Transakcijskim računom

Internet bankarstvom

Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

x
POLITIKA PRIVATNOSTI

Obuhvat politike privatnosti

Našom Politikom privatnosti definirali smo interna pravila i procedure s ciljem sveobuhvatne zaštite Vaših osobnih podataka.

Za nas štititi Vaše osobne podatke znači sljedeće:

Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, e – mail adresa) koristit ćemo isključivo za svrhu za koju smo od Vas zaprimili suglasnost.
Nećemo zloupotrebljavati Vaše osobne podatke na bilo koji način koji je suprotan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.
Vaše kontakt i osobne podatke podijelit ćemo s našim partnerima koji organiziraju i vode prodaju za događaj čije ulaznice kupujete te po potrebi s dostavnim službama kako bi kupljene ulaznice mogle uspješno doći u Vaše ruke.
Na Vaš zahtjev omogućit ćemo Vam uvid u Vaše podatke, obrade u kojima sudjeluju te Vam omogućiti ispravak osobnih podataka.
Na Vaš zahtjev obrisat ćemo sve Vaše osobne podatke koje smo spremili ukoliko posjedovanje istih nije regulirano zakonskom .
Ne odgovaramo za slučajnu pogrešku ili pogrešku uzrokovanu višom silom ili drugim objektivnim razlozima kojim se uzrokuje nenamjerno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka ali jamči da će pogreška, ukoliko je moguće biti otklonjena u najbržem mogućem roku.

Vaša suglasnost

Upisom osobnih podataka u registracijsku formu na našim web stranicama potvrđujete da ste stariji od 16 godina, poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim podacima.

Uneseni osobni podaci u potpunosti su točni te ste ih samostalno i dobrovoljno upisali, te ste u cijelosti suglasni da se Vaši podaci upotrebljavaju i prikupljaju u skladu sa zakonom i uvjetima naše Politike privatnosti.

Nemate obvezu dati nam sve tipove suglasnosti, ali ako tako odlučite, Vaše sudjelovanje u određenim aktivnostima može biti ograničeno.

Ako date dodatnu suglasnost, uvjeti te suglasnosti prevladat će u slučaju bilo kakvog sukoba s uvjetima ove Politike privatnosti.

Prikupljanje ili prenošenje osobnih podataka državnim ustanovama i tijelima vlasti bit će ograničeno na obvezujuće pravne propise pojedine države.

Djeca

Suglasnost za korištenje osobnih podataka ne može nam dati osoba mlađa od 16 godina. Kako bi se osoba mlađa od 16 godina prijavila kroz registracijsku formu tražit ćemo suglasnost roditelja ili skrbnika prije prikupljanja osobnih podataka, ili kada je to potrebno zbog primjenjivih zakona i propisa.

Ukoliko ste mlađi od 16 godina molimo Vas da pogledate uvjete ove Politike privatnosti sa svojim roditeljima ili skrbnikom kako biste bili sigurni da ih razumijete i prihvaćate.

Ukoliko internom analizom zaključimo da smo prikupili podatke od osobe mlađe od 16 godina bez suglasnosti roditelja ili skrbnika, podaci mogu biti izbrisani iz naših sustava.

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Kako bismo Vam u potpunosti omogućili da nesmetano koristite uslugu kupovine artikala u našoj internetskoj trgovini spremit ćemo Vaše osobne podatke u naše lokalne baze.

Pod pojmom „osobni podaci“ smatramo one podatke ili dijelove podataka kojima Vas možemo identificirati.

Prilikom registracije od Vas ćemo tražiti sljedeće podatke:

Ime i prezime.
Adresa i kućni broj.
Mjesto, poštanski broj i država.
Kontakt telefonski broj.
Kontakt e – mail adresa.
Naša web stranica koristi kolačiće (cookies). Naši kolačići ne prikupljaju Vaše osobne podatke ali bitno nam je da razumijete njihovu svrhu.

Kako koristimo Vaše osobne podatke

Prikupljene podatke koristimo kako bismo Vam omogućili pristup našoj web stranici putem opcije „Prijava“ te pružili željenu uslugu (kupovina artikala u našoj internetskoj trgovini).

Podatke koje ste s nama podijelili koristit ćemo za:

Kreiranje Vašeg profila u našoj bazi korisničkih računa.

Evidentiranja podataka o kupnji, iznosu računa i načinu plaćanja.

Podršku za sve Vaše upite, komentare i sugestije.

Podršku u procesu reklamacije i odustajanju od kupnje.

Korištenje kolačića

Naša web stranica koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“). Kolačići su kratki zapisi koje Vam tijekom posjete našoj web stranici pošalje sama stranica, a Vaš internet preglednik ih pohrani na računalo. Oni ne sadrže Vaše osobne podatke već omogućuju web stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama (postavke jezika, prikaz web stranice i dr). Kolačići se na Vašem računalu pamte u skladu sa postavkama također preuzetima sa web stranice.

Za korištenje i pohranjivanje kolačića na našoj stranici važna nam je Vaša suglasnost. Na našim web stranicama koristimo kolačiće koju su nužni za osnovnu funkcionalnost naše web stranice te opcionalne kolačiće Molimo da vodite računa da ukoliko onemogućite kolačiće, nećemo Vam moći garantirati potpunu funkcionalnost naše web stranice.

Prilikom prvog pristupa našoj web stranici primit ćete obavijest o postojanju kolačića te ćemo tražiti Vašu suglasnost za njihovo korištenje. Samostalno možete putem postavki svojeg web preglednika regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića.

Važno je znati da svako onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s našom web stranicom.

Ukoliko samoinicijativno ograničite korištenje kolačića nismo biti odgovoran za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i kvalitete sadržaja naše web stranice.