AGRITOUR - Uvjeti putovanja

1. Uvodna napomena

 

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora koji je sklopljeni između turističke agencije AGRITOUR, sjedište Izimje 16, Jastrebarsko (HR- HR A-B-01-97591106) kao organizatora putovanja i putnika / ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman. Ovi uvjeti su pravno obvezujući za obje strane.

 

2. Sadržaj aranžmana

 

AGRITOUR kao organizator Vašeg putovanja jamči provedbu programa putovanja koji je sadržan u promidžbenim materijalima (brošurama ili programima putovanja), a koji se odnose na paket aranžman. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Podaci sadržani u promidžbenim programima mogu biti izmijenjeni jedino sporazumom između organizatora putovanja i putnika, odnosno ako je o tim izmjenama putnik obaviješten prije sklapanja Ugovora. Organizator se obvezuje tu mogućnost izričito navesti u promidžbenim materijalima.

 

3. Prijave i ugovaranje

 

Putnik se za putovanje u organizaciji agencije AGRITOUR može prijaviti, telefonom, e-mailom, online prijavnicom na web stranici i drugim sredstvima daljinske komunikacije, te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, kupnjom usluge preko web stranice AGRITOUR-a ili preko stranice za grupnu kupovinu, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje). Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. AGRITOUR neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija.

 

NAPOMENA: Kupnjom izleta / paket aranžmana preko posrednika (druge turističke agencije, portala za grupni popust ili online turističke agencije) suglasni ste sa Općim uvjetima poslovanja, koje kupnjom u cijelosti prihvaćate!

 

4. Cijena putovanja / aranžmana

 

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka, te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete; moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza; ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebne usluge za vrijeme putovanja, a moguće ih je realizirati, plaća ih na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se pružaju. Cijene aranžmana koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju u kunama po prodajnom tečaju Zagrebačke banke na dan plaćanja. Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. AGRITOUR može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa (promjene tečaja u iznosu većem od 2 %), povećanja troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.), povećanja troškova hotelijera ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.), koje utječu na prodajnu cijenu putovanja, a za koje Organizator nije znao niti je mogao znati. AGRITOUR o promjeni cijene putnika može izvijestiti pismeno ili usmeno. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik AGRITOUR-u pismenim putem ili svojim najavljenim dolaskom u poslovnicu u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik / ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Organizator može povećati cijenu aranžmana najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan prije početka putovanja. FIRST MINUTE cijene oglašene su ispod redovne cijene svakog programa i iste vrijede do popunjenja raspoloživih kapaciteta po first minute cijenama, odnosno do trenutka do kada su objavljene u sklopu programa na web stranici agencije!

 

5. Popusti za djecu i druge pogodnosti

 

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

 

6. Putna dokumentacija, kategorizacija i opis usluga

 

Svi putni dokumenti trebaju biti predani najkasnije 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili u ugovoru.

Putna dokumentacija podrazumijeva:

• uz aranžman – vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,

• uz aranžman – autobusom: original voucher i program putovanja,

• uz aranžman – zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu.

 

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima AGRITOUR-a opisani su prema službenoj kategorizaciji zemlje u koju se putuje, a koja je važeća u trenutku izdavanja programa. Prehrana, uređenje i udobnost kao i druge usluge u ponudi hotela / apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. AGRITOUR ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

 

 

7. Smještaj u sobe/apartmane i troškovi dodatnih usluga

 

Raspored sobe / apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu / apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u pojedinom objektu koji se navodi u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu. Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga, Organizatoru AGRITOUR – u uplatiti  polog u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge, odnosno ovlašćuje Organizatora da izvrši terećenje kreditne kartice u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge. Ukoliko u trenutku upita cijena dodatne usluge nije poznata, putnik je obvezan uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 kn, odnosno AGRITOUR će za navedeni iznos izvršiti terećenje po kreditnoj kartici. AGRITOUR se obvezuje izvijestiti putnika o raspoloživosti dodatnih usluga najkasnije u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva. Putnik se obvezuje u roku od 24 sata, od zaprimanja obavijesti AGRITOUR – a o raspoloživosti dodatnih usluga, uplatiti ukupan iznos cijene usluge, s time da se uplaćeni polog odnosno iznos plaćen putem kreditne kartice uračunava u cijenu usluge. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu u navedenom roku, AGRITOUR zadržava uplaćeni polog, odnosno iznos naplaćen terećenjem kreditne kartice. Ukoliko AGRITOUR u navedenom roku obavijesti putnika o nepostojanju raspoloživih dodatnih usluga, obvezuje se u roku od 2 radna dana od davanja obavijesti, izvršiti povrat uplaćenog gotovinskog pologa, odnosno izvršiti storno uplate putem kreditne kartice.

 

8. Odustajanje putnika od putovanja

 

Ukoliko putnik želi otkazati aranžman mora to učiniti pismeno. Datum prijema pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema ljestvici koja slijedi:

 

• za otkaz do 30 dana prije polaska AGRITOUR naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn

• za otkaz od 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana

• za otkaz od 21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

• za otkaz od 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

• za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za “no- show”, ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

 

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe / apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenih u ljestvici, AGRITOUR zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, AGRITOUR zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, AGRITOUR će primijeniti gore navedenu ljestvicu troškova, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

 

9. Prekid ili promjena putovanja od strane putnika

 

Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje rizika od otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program odnosno ugovorene usluge jedino uz prethodnu suglasnost mjesnog agenta Organizatora putovanja uz obvezu putnika da najkasnije u roku od osam dana po povratku sa putovanja o promjeni obavijesti Organizatora putovanja. U slučaju da Organizator putovanja nakon započetog aranžmana nije pružio pojedinu uslugu iz programa može uz suglasnost putnika istome pružiti neku drugu uslugu te obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorene i stvarno izvršene usluge. Ako su usluge iz Ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno izvršene, putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor Organizatoru putovanja u roku od osam dana od dana završetka putovanja.

 

10. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

 

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 8. ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka AGRITOUR zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 8. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

 

11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

 

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Organizatora, pri čemu AGRITOUR djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 

12. Otkaz putovanja od strane Organizatora ili promjena programa

 

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, AGRITOUR zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije do 4 dana za višednevna putovanje, te do 2 dana za jednodnevne izlete. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa / aranžmana. AGRITOUR zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. AGRITOUR zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko AGRITOUR otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

 

13. Putne isprave

 

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za AGRITOUR, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika AGRITOUR pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Voditelj putovanja AGRITOUR-a će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za realizaciju putovanja potrebna viza, AGRITOUR može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. AGRITOUR nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. Prilikom potpisivanja Ugovora djelatnik AGRITOUR – a će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. AGRITOUR preporuča svakom putniku da se osobno informira na Internet stranicama Ministarstva vanjskih poslova i provjeri popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a Republike Hrvatske.

 

14. Devizni i carinski propisi

 

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

 

15. Zdravstveni propisi

 

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju. Putnik je dužan obavijestiti AGRITOUR o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih ili drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.).

 

16. Prtljaga

 

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

 

17. Reklamacije i prigovori

 

Naglašavamo da je u interesu Putnika da svoj prigovor svakako podnese prilikom pružanja usluga, na licu mjesta, pratitelju putovanja koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. U slučaju da nema Pratitelja putovanja, Putnik je dužan prigovor podnijeti Pružatelju usluge. Ukoliko Putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se bilo kakvog prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem putovanja ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri kako bi se u što kraćem roku otklonili uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, a koje u potpunosti odgovara uplaćenoj usluzi, Organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti je na istu dužan odgovoriti. Ukoliko niti poslije prigovora i pružene zamjenske usluge ne bude poboljšanja, Putnik je dužan zatražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena na način kako je ugovoreno te tu istu potvrdu treba priložiti pisanoj reklamaciji koju je dužan uložiti najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pisanu reklamaciju poslije tog roka, AGRITOUR takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. AGRITOUR je dužan donijeti pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. AGRITOUR će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže ili  institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Fortuna sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. AGRITOUR će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom nadležan je sud u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

18. Obveze Organizatora

 

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku izdati odgovarajuća dokumenta za uplaćeno putovanje. pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. AGRITOUR isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava / odgode polaska istih za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. AGRITOUR nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta. AGRITOUR nije odgovoran za fakultativne izlete na putovanju kao i za obilazak fakultativnih atrakcija u vrijeme slobodnog vremena putnika, već samo za obvezni dio programa. AGRITOUR ne odgovara za eventualne pogreške u tisku kao i za usmene prijenose trećih osoba. AGRITOUR ne snosi odgovornost za propuste dobavljača i kooperanata nastale za vrijeme trajanja putovanja.

 

19. Obveze putnika i odgovornost za štetu

 

Putnik je dužan:

 

• na zahtjev organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice.

• posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči za ishođenje viza.

• cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima “Svjetske zdravstvene organizacije”. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 8.

• poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja

• pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri

• pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja

• prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja.

U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, nepoštivanja Ugovora i Općih uvjeta, putnik odgovara Organizatoru putovanja za učinjenu štetu. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

 

20. Osiguranje od odgovornosti

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, AGRITOUR ima s osiguravateljem Adriatic Osiguranje, sklopljena polica o osiguranju od odgovornosti br. OV0682930239 za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket – aranžman.

 

21. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja – jamčevina za paket aranžman

 

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja AGRITOUR-a, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu. Jamčevno osiguranje aranžmana, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Organizator je osigurao kod Adriatic Osiguranja d.d. Zagreb, polica br. OV0682930240.

 

22. Zaštita osobnih podataka

 

PUTNIK / UGOVARATELJ USLUGE osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci PUTNIKA / UGOVARATELJA USLUGE potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).  AGRITOUR  se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

 

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci VODITELJA POSLOVNICE o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

 

AGRITOUR zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

 

23. Završne odredbe

 

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa sa turističkom agencijom AGRITOUR, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji AGRITOUR – a. Moguća / predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja.

 

Kupnjom putovanja putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

U Jastrebarskom, 14.11.2022.

AGRITOUR, sva prava pridržana.